Канцелярія та архів

Завідувач канцелярії Т.С. Бунт

Відділ канцелярії було створено в 1957р. за наказом директора Тернопільського медичного інституту.

Першим завідувачем канцелярії, згідно з наказом від 15 травня 1957 р. № 11, стала П.П.Тимошенко.

30 липня 1957 р., за наказом по інституту № 102, на посаду архіваріуса було призначено О.М.Трембовлеву.

Завданнями новоствореного відділу були: організація діловодства навчального закладу; забезпечення єдиного порядку документаційного забезпечення Тернопільського медичного інституту; контроль за виконанням документів і підготовкою їх до передачі в архів.

З 1957 до 1970 р. машиністкою канцелярії працювала Є. В. Мисула, яка з 1970 до 1999 р. обіймала посаду завідувача канцелярії, а з 1999 до 2007 р. – діловода.

З 1999 до 2005 р. завідувачем канцелярії була Г. Д. Костишин, а з 2005 до 2010 р. – А. В. Чернецька. У 2010–2012 рр. посаду завідувача канцелярії обіймали Н. М. Ратушняк, В. В. Качор, А. О. Мельник.

З 1970 до 2005 р. в архіві працювали З. П. Власова та І. І. Герасимова, з 2005 до 2014 р. - М.І.Пердута, з 2014 до 2018р. завідувачем архіву була Слободян С.С. а з 2018 р. завідувачем архіву є Королишин Л.М.

З 2012 р. канцелярію очолює Т. С. Бунт. Згідно з наказом по університету від 12.09.2016 р. № 408, відділ канцелярії перейменовано на відділ канцелярії та архіву.

Основними завданнями відділу є встановлення єдиного порядку роботи документування управлінської інформації та організація роботи зі службовими документами Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Відповідно до основних завдань, канцелярія та архів розробляють інструкції з діловодства, складають зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджують та доводять до структурних підрозділів. Працівники відділу канцелярії та архіву організовують тиражування і розсилку наказів, вказівок ректора та проректорів університету; приймають від структурних підрозділів на зберігання в архів документи, проводять попередню експертизу їх цінності, організовують користування архівними справами; створюють та вдосконалюють довідковий апарат до архівних документів; організовують контроль за виконанням документів; забезпечують оперативний розшук інформування за документами; оформляють, реєструють службові відрядження, забезпечують деканати, кафедри та інші підрозділи службовими бланками і здійснюють контроль за їх правильним використанням; здійснюють облік документів «Для службового користування».


Колектив відділу